Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

Informace k výskytu nového koronaviru

Vysvědčení za 2. pololetí

Grafický rozpis vydávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 30. června 2020. Z důvodu příznivé epidemiologické situace si mohou všichni žáci vyzvednout vysvědčení poslední červnový den bez dodržování předchozích opatření. Podmínkou je předání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (pokud jej již dříve neodevzdali).
Všichni žáci musí být vybaveni rouškou. Do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky respiračních infekční nemoci.
Mimořádné opatření s platností od 22. června 2020
Rozpis příchodu žáků k převzetí vysvědčení (příchod na školní dvůr, třídní učitel si žáky společně odvede do tříd, předpokládaná doba předávání vysvědčení je 30 minut, odchod žáků hlavním vchodem):
1. stupeň - příchod 8:00
7., 8. ročník - příchod 9:00
6. ročník - příchod 10:00
Pro žáky 9. ročníku počítáme se slavnostním rozloučením na nádvoří blatenského zámku (pokud nám bude přát počasí, popř. v předsálí freskového sálu) na úterý 30. června 2020. Třída IX. A by začínala v 8:30 (sraz v 8:15), další (sraz v 8:45) by následovala po ukončení prvního ceremoniálu (shromáždění žáků a jejich rodinných příslušníků bude u blatenského zámku, program bude uzpůsoben pokynům pro organizování společných akcí, průvod městem nebude organizován).
Všichni žáci i další přítomní musí být vybaveni rouškou. Akce se nemohou zúčastnit osoby s příznaky respirační infekční nemoci.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (dokument lze vyplnit elektronicky, nutné vytištěné vlastnoručně podepsat)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

 • Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
 • Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
 • Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
 • Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
 • Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

V případě, že rodiče potřebují čerpat ošetřovné při uzavření školského zařízení u dětí do 13 let, vyžádají si potvrzení ve škole, jejímž je dítě žákem.

Dle posledních informací smí škola vydat potrzení s datem zahájení (11. 03. 2020) a datem ukončení (do odvolání).

Zákonní zástupci si mohou potvrzení vyzvednout elektronickou cestou (na mailu zsjak.krapsova@blatna.net) nebo osobně ve škole v pondělí a ve středu v čase 9:00 - 12:00. Protože bzučák od hlavního vchodu není přístupný ze všech kanceláří, prosíme vás o následující: Pokud se vám na bzučák dlouho nikdo neozývá, kontaktujte pracovníka prostřednictvím telefonu 734 429 803.

V případě jakýchkoliv nejasností Vašeho zaměstnavatele je následující doporučení OSSZ Strakonice: Zaměstnavatelé mají kontaktovat pracovníky OSSZ a projednat s nimi tento postup.

V případě dotazů se obracejte OSSZ Strakonice na tel. č. 383312330 a 383312331.

Informace o ošetřovném zveřejněné na portálu České správy sociálního zabezpečení: ODKAZ NA DOKUMENT

Děkujeme za pochopení.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás priosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
citováno z portálu https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu - Ahoj - já jsem Korona

MOJE rouška chrání TEBE, TVOJE zase MĚ!

Roušky

Jak se správně chovat v době epidemie?

Podrobnější informace na sdíleném videu o způsobu vzájemné ochrany před nákazou KORONAVIRem

Připravte se na koronavirus

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučení a rady, jak chránit sebe a ostatní, upraveno podle WHO.

Připravte se na KORONAVIRUS

Jak se mám zdravit s ostatními

Logo kampaně

BYL/A jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce

BYL/A jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)"

Rizikový pobyt = minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL/A jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce

BYL/A jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320 (v okrese Strakonice protiepidemické oddělení tel. 387 712 824 nebo 387 712 812), které s přijíždějícími provede důkladnou cestovatelskou anamnézu a následně rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény .
 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény.
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!

Další doporučení

Pokud se žák školy vrací z individuální soukromé zahraniční cesty z rizikové oblasti, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák strávil alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků.

Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

Doplňující pokyny z KHS Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje upozorňuje na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci školy navštíví zmíněné oblasti, je škola povinna nahlásit tuto skutečnost na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná