Základní škola Jana Amose Komenského

"Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem."

Jan Amos Komenský

Úvodní stránka

Burza škol

Aktualizováno: 2019-10-15 20:23:57

V úterý 22. října jsou žáci 8. a 9. tříd pozváni na Burzu škol, kterou pořádá Centrum kultury a vzdělávání Blatná v Komunitním centru aktivního života v čase 10:00 - 15:00. V rámci výuky ji navštíví se svými třídními učiteli (učitelkami) nebo výchovnou poradkyní.
Možnost prostudování nabídky studijních a učňovských oborů mají samozřejmě i jejich rodiče.

Třídní schůzky pro 9. ročník

Aktualizováno: 2019-10-15 20:19:18

V úterý 15. října proběhly třídní schůzky 9. tříd.
Společná část na začátku byla věnována kariérovému poradeství ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce ve Strakonicích, která předala rodičům vycházejících žáků velmi důležité informace k volbě správného studijního oboru.
Další informace pak doplnil i pan ředitel SOŠ Blatná - Ing. Mgr. Pavel Kotrouš. Rodičům bylo zodpovězeno mnoho zvídavých dotazů.
Děkujeme rodičům za početnou účast a projevený zájem. Zúčastněným patronům z ÚP Strakonice a SOŠ Blatná pak velmi fundovanou pomoc.

Úřad práce Strakonice

Aktualizováno: 2019-10-15 19:55:45

V rámci kariérního poradenství vyrazila třída IX. A do Strakonic, kde navštívila Úřad práce. Pod vedením pracovnic se žáci dověděli informace o potřebných profesích ve strakonickém okrese a jeho okolí, což může být inspirace pro volbu oboru dalšího studia. Byly jim nabídnuty i testy, které jim pomohou odhalit jejich předpoklady k profesím.
Podobná inspirační aktivita je plánována i pro druhou 9. třídu.

O statečném kováři Mikešovi

Aktualizováno: 2019-10-15 19:50:06

Dnes, 15. října, zhlédli žáci 1. stupně divadelní představení O statečném kováři Mikešovi v sále blatenské sokolovny.

Nenech to být

Aktualizováno: 2019-09-30 11:49:22

Portál Nenech to být je určen k pomoci všem, kteří se setkali se šikanou - ať už jako oběti nebo jako svědkové, kteří chtějí pomoci.
Pro snadnější a rychlejší anonymní nahlášení problémového chování portál vytvořil mobilní aplikaci, kterou si může stáhnout do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play.
Podrobnější informace na letáčku

Environmentální výchova

Aktualizováno: 2019-10-15 20:01:00

23. září jsme pro žáky 1. - 3. tříd zařadili do školního programu pohádku s invironmentální tématikou. Bečovská Společnost Divadla Dětí - Karlovarské hudební divadlo je příběhem prasátka Artura přiměřeným způsobem seznámila s tématikou ochrany přírody.

Branné dny

Aktualizováno: 2019-09-27 10:02:20

Na úterý 1. října (1. stupeň) a na středu 2. října (2. stupeň) je pro žáky připraven den s brannou tematikou:
- Policie ČR připravuje stanoviště se zaměřením na správné chování při setkání s cizím psem (1. stupeň) a na dopravní výchovu (2. stupeň)
- Hasiči v Blatné žákům představí svou práci se zapojením žáků (soutěžní dráha, ukázka řešení drobného požáru, průchod zakouřeným prostorem, ...)
- pro žáky 2. stupně bude nachystáno stanoviště střelby ze vzduchovky
- žáci si zopakují a prakticky nacvičí základy první pomoci
- Dále si děti pod vedením třídních učitelů(ek) zopakují vybavení evakuačního zavazadla, pravidla použití improvizovaných prostředků ochrany či řešení mimořádné události.

SPORTSHOW - SOŠ Blatná

Aktualizováno: 2019-09-27 10:02:07

Jako každý rok, i letos ožil areál SOŠ Blatná na jeden den sportovními aktivitami pro okolní školy a návštěvníky. Letos již SOŠ připravila 4. ročník akce SPORTSHOW na 26. září.
Akce se zúčastnili žáci přihlášených tříd. Dvě soutěžní družstva reprezentovala naši školu v turnaji v softbale a florbale.
Všichni si moc užili trenažéry různých sportovních odvětví a další pohybové aktivity. V rámci sportovního dne mohou všichni navštívit i prostory SOŠ a vyzkoušet různé aktivity i v jejích učebnách.
Děkujeme organizátorům za přiblížení různých sportovních odvětví.

Testování gramotnosti

Aktualizováno: 2019-09-27 08:30:03

I v letošním roce využijeme projekt Jihočeského kraje, který poskytuje školám podporu v možnosti testování čtenářské a matematické gramotnosti žáků 8. tříd před blížícím se přijímacím řízením.
Žáci na podzim ve škole vyplní testy obou gramotností, z jejichž výsledků získají oni i jejich vyučující podklady, z nichž vyplyne, na kterých oblastech je třeba ještě zapracovat. Na jaře pak proběhne kontrolní šetření.

Změna rozvrhu od 30. září

Aktualizováno: 2019-09-27 08:19:12

Vážení rodiče, milí žáci.
z důvodu zajištění zástupů za dlouhodobou nemoc paní učitelky dochází od pondělí 30. září ke změně rozvrhů tříd. Konce vyučování jednotlivých tříd nejsou nijak změněny, proto se nemusíte obávat, že výuka zasáhne dětem do jejich mimoškolních aktivit.
Děkujeme za pochopení.

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2018-12-18 14:48:19

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Totéž nabízí i dospělým.
Ale ne všechny stránky jsou vhodné pro naše děti.
Internet svou otevřenou náruč informací otevírá všem. My dospělí máme ale povinnost nastavit bezpečné prostředí pro děti, které mohou být jeho obsahem ohroženy.
Největší nebezpečí na ně číhá ve světě sociálních sítích, které umožňují komunikujícím osobách velkou anonymitu a pocit beztrestnosti. Pro děti je tento svět velmi lákavý. Mnohé je začínají využívat, aniž by splnily věkovou hranici.
Nebezpečí osobního kontaktu s cizími lidmi a správnou komunikaci mezi nimi dětem vštěpujeme odmalička. K naprosto stejnému postupu by měly být děti vedeny i při komunikaci po internetu, kde si toto nebezpečí ani neuvědomují.
Virtuální svět je pro nás všechny nekonečný a velmi přínosný, pokud se jej naučíme správně používat.
Podrobnější informace k bezpečnosti na internetu

Den otevřených dveří

Aktualizováno: 2019-09-27 08:11:09

V sobotu 21. září 2019 se otevřela naše škola široké veřejnosti. Všichni si mohli prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, vyzkoušet si školní aktivity současných žáků či sami zavzpomínat na svá školní léta.
Srdečně jsme uvítali i naše bývalé zaměstnance či vzácné hosty (zástupce zřizovatele, okolních škol, školských zařízení,...).
Všichni pracovníci za pomoci zájemců z řad žáků připravili pro návštěvníky bohatý program. Všem jim patří velké poděkování.

Den otevřených dveří - 115. výročí školy

Aktualizováno: 2019-09-27 08:11:05

Všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ organizovaný ke 115. výročí školy na sobotu 21. září 2019 v čase 10:00 - 17:00 hodin.
Můžete si prohlédnout prostory školy, staré i nové materiály, vyzkoušet si, co naši žáci zvládají ve školní dny a zavzpomínat na svá školní léta.

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2017-2020

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:51

Na základě tajných doplňovacích voleb z řad zákonných zástupců a pedagogů bude složení Školské rady pro období 2017-2020 následovné:
Za pedagogické pracovníky - p. uč. Pavla Voborníková a p. uč. Iva Tvrdá.
Za zákonné zástupce - p. Michal Vanduch a p. Gabriela Kopáčková.
Za zřizovatele - Pavel Ounický, Luboš Srb.

Třídní schůzky na začátku školního roku

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:49

Na začátku školního roku proběhnou informační třídní schůzky. Přesné informace o jejich konání budou mít žáci zapsány v žákovských knížkách. Třídní schůzky pro 1. a 9. třídy jsou plánovány na pozdější období (1. třídy přelom září říjen - po částečném seznámení s chodem školy, pro 9. ročník během října - informace doplněné i pracovnicí Úřadu práce ze Strakonic k volbě budoucího studia).

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:44

V letošním školním roce jsme opět na začátek září zařadili adaptační kurzy - pro 6. ročník (VI. C - 11. - 13. září, VI. A, B 16. - 18. září).
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Co nás čeká od 2. září?

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:36

Největší životní změnu zažijí dvě třídy nových školáků - prvňáčků. Přejeme jim do nové životní etapy mnoho úspěchů a radostí ze školní práce.
V letošním roce bude v rámci školského poradenského pracoviště nabízena podpora školního speciálního pedagoga (na půl úvazku), který bude k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i našim pedagogům.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení bude pěti žákům poskytnuta podpora asistenta pedagoga.
Díky dotačnímu programu Šablony II. bude žákům nabídku Čtenářský klub při ŠD a Klub konverzace v cizím jazyce (AJ) při ZŠ. Dále budou moci využít nepovinné předměty "... hrou" (forma doučování. Podporu získají i naši pedagogové, kteří se budou dále vzdělávat.

První školní den

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:31

V pondělí 2. září 2019 se opět otevřela školní brána a vpustila do školy odpočaté žáky i pracovníky.
Nejvíce rozechvělí byli naši prvňáčci v doprovodu svých blízkých, pro které byl tento den prvním školním dnem. Z malých školkáčků se stali velcí školáci, kteří za tento školní rok udělají neuvěřitelné pokroky.
Pro žáky 9. ročníku bude tento rok přípravami na velký životní krok - výběr oboru dalšího vzdělávání pro jejich budoucí povolání.
Nám všem - žákům, rodičům i pracovníkům - přeji, abychom všichni společně zdárně splnili všechny plánované povinnosti školního roku.
Mgr. Krapsová Jana

Finále Soutěž o nejlepšího kuchaře se společném stravování

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:28

Dvoučlenný tým z naší školní kuchyně se přihlásil Soutěže o nejlepšího kuchaře ve společném stravování a postoupil mezi deset nejlepších do finále, které se konalo na konci srpna v Praze.
Před odbornou komisí museli uvařit přihlášené jídlo - krůtí karbanátky s jáhlovými knedlíčky a zeleninovým pyré, které posoudila jejich kuchařské umění. V celkovém hodnocení se náš tým umístil na krásném 4. místě.
Podrobnější informace

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:24

28. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 2. září při zahájení nového školního roku 2019/2020.
Mgr. Krapsová Jana

Slavnostní závěr školního roku

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:19

V posledních červnových dnech (22. - 26. června) probíhaly třídnické práce. Třídy nepracovaly podle klasického rozvrhu hodin.
Ve čtvrtek 27. června proběhla slavnostní školní akademie.
V pátek 28. června byla vydána vysvědčení. Se žáky 9. tříd proběhlo závěrečné slavnostní rozloučení na blatenském zámku.

Školní výlety

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:39

Konec roku = období školních výletů. Některé třídy vyrazí za poznáním, některé za dobrodružstvím - všichni si najdou jeden společný zájem, který společně zrealizují.
1. třídy - za zvířátky do ZOO Tábor
2. třídy - za zvířátky do ZOO Hluboká nad Vltavou
3. třídy - za poznáním do Techmánie Plzeň
4. třídy - za zvířátky ZOO Hluboká nad Vltavou
5. třídy - za poznáním (Petřínská rozhledna, Podmořský svět Praha)
6. třídy - za zážitky do Laser Game Arény a Jump Arény v Praze
7. třídy - výlet za hranice - Chan (Německo)
8. třídy - za poznáním sebe sama (Outdoor Resort Březová)
IX. A - vícedenní pobyt u vody s poznáváním okolí (Máchovo jezero)
IX. B - vícedenní pobyt v přírodě u vody - tábor Vrbno

Školní akademie

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:36

Ve čtvrtek 27. června proběhne v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily všechny třídy a dramatický kroužek.
Podle dobré odezvy z loňského školního roku jsme i v letošním roce připravili pro veřejnost dvě vystoupení - všichni budou moci využít už druhou generální zkoušku od 10:15, dále je pak připraveno již tradiční odpolední vystoupení od 16:30 hodin.
Všem rodičům, kteří pomáhají svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc, všem vystupujícím i pedagogům držíme palce, aby se jim jejich vystoupení zdařila.
Odkaz na sekci Organizace školního roku - plakát

Tajemnou krajinou Blatenska

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:30

Tak se nazývá vzdělávací program Městského muzea Blatná, který přináší velký ohlas a zájem. Postupně se jej účastní většina tříd naší školy a všichni si odnáší příjemné zažítky z atraktivně zpracovaného programu, který je zaměřen na pověsti Blatenska a který jeho organizátoři vždy upraví věku návštěvníků.
Děkujeme pracovníkům Městského muzea v Blatné za krásně připravenou vzděláací aktivitu a již nyní se těšíme na další podobné nápady.

Hodina moderní chemie

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:27

Prezentaci MODERNÍ HODINY CHEMIE zařazujeme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Ukázka netradičních a efektních pokusů s přitažlivým přiblížením chemických pochodů žáky vždy přitáhne.
V letošním školním roce si takto žáci 8. a 9. tříd oživí chemické znalosti ve středu 12. června.

Station 17

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:24

I v letošním školním roce probíhá spolupráce s nízkoprahovým centrem Station 17.
Aby se žáci odpovídající věku seznámili s prostředím a službami, které jim centrum nabízí, domluvila školní preventistka exkurzi pro 6. a 7. ročníky.

Návštěva z partnerské školy (22. - 24. 5. 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:16

Dlouhé přípravy předcházely příjezdu zástupců pedagogů a žáků z partnerské školy ve slovenském Važci.
Ve středu 22. května jsme v odpoledních hodinách přivítali plný autobus našich slovenských přátel.
Navečer byli všichni oficiálně přivítáni v naší škole. Byl pro ně připraven úvodní program - vystoupení něžných mažoretek z PREZIOSA a silných hochů z oddílu JUDA.
Pak se již program rozdělil. Žáci obou škol změřili své síly v turnaji vybíjené a florbalu a na závěr podpořili své přátelství za znění diskotékové hudby.
Ve čtvtek vyrazila slovenská návštěva za poznáváním jihočeských krás - na zámek Hluboká nad Vltavou.
Ani čtvrteční večer nikdo nezahálel. Nejprve smíšená družstva obou škol změřila síly v různých dovednostních soutěžích a večer uzavřeli opět malou diskotékou. Ani se nikomu nechtělo jít spát.
Páteční ráno si žáci z partnerské školy vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu na naší škole a pak si šli prohlédnout novou expozici blatenského muzea, ze které odcházeli velmi nadšení. Po obědě je čekala dlouhá cesta zpátky k domovu.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zdárném průběhu akce, velmi děkujeme.
FOTOGALERIE

Příprava pro volbu povolání

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:09

Žáci osmých tříd postupně navštívili několik jihočeských podniků a středních škol. Tuto aktivitu nám umožnil projekt Jihočeské hospodářské komory.
Seznámení s různými typy výroby a potřeby různého zaměření pracovníků poznali žáci v rámci exkurzí do blatenského Leifheitu a vodňanské firmy Pöttinger.
I návštěvy středních škol některým žákům otevřely jiné pohledy na budoucí povolání. Velmi se jim líbily prostory Střední školy rybářské ve Vodňanech a pak projektový den Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
Další aktivitou doplňující oblasti předmětu volba povolání je spolupráce s pracovnicemi Úřadu práce ve Strakonicích.
I na příští školní rok jsou naplánovány další exkurze, které budou předcházet termínu podávání přihlášek ke studiu.

Upozornění pro rodiče - finanční transakce dětí na internetu

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:02

Svět internetu nabízí všem neměrné množství služeb. Jen na nás je, abychom si se zdravým rozumem vybírali takové, které jsou pro nás bezpečné a neohrožují nás v žádném směru. Tyto dovednosti musíme předávat i našim dětem.
Ne všechny služby na internetu jsou zdarma. Hlavně děti neumí správně vyhodnotit finanční zátěž a jsou schopné utrácet nesmyslné částky za postup v počítačové hře nebo jiné služby na internetu. Děti využívají služby PAYSAFECARD. Tato služba není omezena věkem a děti mnohdy nejsou schopné k jejímu využívání přistupovat v rozumné míře a zodpovědně zacházet s penězi.
Prosíme Vás, vážení rodiče, poučte své děti o bezpečném a hospodárném využívání počítačových služeb a sledujte nejen jejich pohyb na internetu, ale i zacházení s penězi – společně je tak připravíme na samostatný zodpovědný přístup k oběma oblastem života.
Podrobnosti k finančnímu ohrožení Vašich dětí naleznete na odkaze Bezpečnost na internetu Platby na internetu - PAYSAFECARD

MONTÉRKOVÝ DEN

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:56

Další aktivita žákovského parlamentu sjednotí všechny žáky i zaměstnance v tématickém dni - "MONTÉRKOVÉM DNI" (den v pracovním oděvu) - 3. května.
I když v názvu je přesná definice pracovního oděvu, mohou si všichni zapojení vybrat i jiný specifický pracovní oděv, který je typický pro jakékoliv povolání ("uniformu" zdravotní sestřičky, kuchařky, lékaře, hasiče,...).
Podpořte všichni nápad našich starších žáků a sjednoťme naši školu dle daného hesla. Možná se pro některé z nich jednou stanou součástí jejich života.
FOTOGALERIE

Den Země

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:47

Celosvětový Den Země, který nám všem připomíná, že se musíme zamyslet nad svým chováním k planetě Zemi, letos připadá na 22. dubna.
V následujících dnech si pro naše žáky pedagogové ve spolupráci s dalšími odborníky připravili tématické dny zaměřené na environmentální výchovu.
23. dubna proběhne projektový den na 1. stupni, v rámci kterého si jednotlivé ročníky užijí různé aktivity s rozšiřujícím obsahem o přírodě, její ochraně i praktických činnostech člověka vedoucích k péči o naši planetu.
Podobný projektový den čeká žáky 2. stupně 30. dubna.

Pöttinger Vodňany

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:43

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se žáci 8. ročníku v rámci předmětu volba povolání podívali do provozu firmy PÖTTINGER Vodňany. Prohlídka firmy jim přiblížila nejen vlastní provoz a její produkci, ale i případné uplatnění, které je může inspirovat při volbě svého dalšího studia, která na ně čeká ani ne za rok.

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:20

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci k zápisu přivedli 34 dětí, pro žádné z nich nepodali žádost o odklad povinné školní docházky.
Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Jana Fialová a Mgr. Lenka Motyková. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi v první třídě.
Všem žádostem o přijetí dítěte k plnění školní docházky na naší škole bylo vyhověno.
Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na vlastní dráhu samostatného života.
Seznam přijatých dětí

Velikonoční jarmark

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:17

Dne 12. dubna 2019 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Velikonoční jarmark, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu byly:
1) velikonoční vystoupení 2. a 4. tříd
- II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
- IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
2) velikonoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné velikonoční akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček předem děkujeme za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Velikonoční jarmark

Environmentální pobyt

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:13

Třída V. C v pondělí 8. dubna vyrazila vlakem do šumavské obce Stožec, kde absolvuje týdenní environmentální pobyt se vzdělávacími programy.
Každý den budou poznávat přírodu nejen Národního parku Šumava, ale celého českého regionu. Programy probíhají v prostorách Centra environmentální výchovy Stožec i ve volné přírodě NP Šumava.
Z pobytu budou aktualizovány fotografie ve fotogalerii.

Zápis do 1. ročníku (5. a 6. 4. 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:06

Dle nového školského zákona začíná období zápisů do 1. ročníku.
Před jeho konáním předcházely pravidelné akce.
Nejprve k nám do školy zavítaly předškolní ročníky blatenských mateřských škol na program "Prvňáčkem na zkoušku", který pro ně připravili žáci 1. a 8. ročníků.
Vyvrcholením veškerých příprav byla zážitková akce pro předškoláčky a jejich rodiče - Půjdem spolu do pohádky (21. března od 15:00), nad kterou si převzaly patronát děti z 5. a 9. ročníků.
Vlastní zápis proběhne v pátek 5. dubna (14:00 - 17:00) a v sobotu 6. dubna (9:00 - 11:00).
K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem. Rodiče se mohou rozhodnout pro jakoukoliv základní školu bez ohledu na spádové oblasti. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů je možné si domluvit náhradní termín zápisu dítěte.
Podrobné informace o zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku.

Půjdem spolu do pohádky

Aktualizováno: 2019-10-15 19:43:58

Zveme všechny rodiče s jejich budoucími prvňáčky na akci Půjdem spolu do pohádky, která se bude konat ve čtvrtek 21. března 2019 od 15:00 hodin.
Pro děti je pod patronací 5. a 9. tříd připraveno pohádkové hravé odpoledne.
Zákonní zástupci se od vedení školy a třídních učitelek v budoucích 1. třídách dozví vše o nástupu do 1. třídy, chodu školy a vlastním aktu zápisu. Na závěr si budou moci prohlédnout budovu školy.
Předcházející akce před zápisem

Hledáme mladého chemika

Aktualizováno: 2019-10-15 19:43:47

Do 3. (praktického) kola soutěže Hledáme mladého chemika postoupila naše žákyně Tereza Šafaříková z IX. B. Změřit své síly s ostatními zájemci o chemii vyrazila 21. února do Prahy.
Po splnění všech úkolů a přičtení bodů z minulých kol nakonec obsadila krásné 11. místo. Odnesla si pěkné ceny a plno zajímavých zážitků.
Blahopřejme jí ke skvělému umístění a přejeme do dalších let mnoho úspěchů v daném oboru, který si ji získal. Děkujeme paní učitelce Petře Karešové za její přípravu a paní učitelce H. Šafaříkové za organizační zajištění účasti v soutěži.
Výsledky soutěží

LVVZ (16. - 23. únor 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:43:45

Zítra odjíždí naši sedmáci na lyžařský kurz do Lyžařského areálu Belveder na Šumavě.
V rámci kurzu se budou snažit zvládnout základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování.
Večerní program bude zaměřen nejen na vzdělávání (první pomoc na horách, lyžařské vybavení,...), ale i zábavě a poznávání se v jiném prostředí, než je škola.
Podrobnější informace:
Odjezd v sobotu 16. února ve 14:00 od budovy školy (autobusem).
Před odjezdem nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a další požadované doklady.
Návrat je plánován na sobotu 23. února kolem 12:00 hodin zase k budově školy.
Přejeme žákům i pedagogům, aby si celý kurz užili a ve zdraví se šťastně vrátili.
Fotografie z LVVZ

Prvňáčkem na zkoušku

Aktualizováno: 2019-09-27 08:05:27

5. a 8. února jsme přivítali předškolní třídy z MŠ Šilhova a Vrchlického na akci Prvňáčkem na zkoušku.
Žáci 1. tříd se svými třídními učitelkami je nejprve pozvali do svých tří, aby si vyzkoušeli, jaké to je být prvňáčkem.
Potom na ně čekala pohádka O dvanácti měsíčkách v podání dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Marie Kulhové.
Další překvapení si pro ně připravili žáci 8. ročníku. Sportovní soutěže si vyzkoušeli všichni předškoláci, odnesli si za ně medaile a kornout plný sladkých lízátek.
Děkujeme žákům 1. a 8. tříd, paním učitelkám i paní vychovatelce za skvěle připravený program pro budoucí prvňáčky.

Biatlon

Aktualizováno: 2019-09-27 08:05:22

V minulém týdnu využil pan učitel Miroslav Šafr ve spolupráci s paní zástupkyní Martinou Michalovou mimořádné sněhové nadílky a připravili pro chlapce 7. - 9. tříd malý závod ve školním biatlonu. Připravili pro ně krátkou dráhu, střelbu ze vzduchovky nahradili střelbou z praku.
Žáci si tím zpestřili klasickou hodinu tělesné výchovy. Sedmáci si tak před odjezdem na LVVZ vyzkoušeli svou zručnost a starší žáci zavzpomínali na naučené techniky z jejich LVVZ.
Fotografie ve fotogalerii

Školní ples

Aktualizováno: 2019-10-15 19:42:11

Na pátek 1. února 2019 se připravuje pravidelný ŠKOLNÍ PLES pro žáky 2. stupně, který organizuje SRPŠ. Akce se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné od 18:00 hodin (do 22:00 hodin).
Na programu je předtančení, osvojení si tanečních kroků některých tanců a losování bohaté tomboly.
Žáci si mohou zakoupit lístky ve škole (kanceláři účetní - 1. patro vpravo).
Plakát na Školní ples

Výstava MERKUR

Aktualizováno: 2019-10-15 19:42:04

V prosinci a nyní i v lednu postupně třídy navštěvují interatkivní výstavu MERKUR v Městském muzeu Blatná. Všichni žáci i pedagogové se z výstavy vracejí nadšení. Prohlídka doplněná komentářem průvodce je jen počátkem celého programu. Nejvíce zábavná je pro všechny vlastní práce se stavebnicí.
Děkujeme pracovníkům muzea za zajímavou a prakticky zaměřenou výstavu, která podporuje polytechnické vzdělávání.

Návštěva partnerské školy ve Važci

Aktualizováno: 2019-10-15 19:37:33

Ve středu 13. června 2018 vyrazil autobus plný žáků, pedagogů a zástupců města Blatné do partnerské obce Važec, kde má naše škola navázané partnerství se ZŠ s MŠ Važec. Třídenní akce byla vyvrcholením společného projektu "Školní kalendář 2019" a zapojení do projektu "Záložka do knihy spojuje školy".
Během návštěvy jsme poznávali okolí Važce (skanzen Pribylina, Spišský hrad, kostel sv. Jakuba v Levoči) a zajímavost samotného Važce (Važecká jeskyně, Hálův dům a Muzeum lidových tradic). V rámci pobytu byl pro žáky připraveno sportovní a taneční odpoledne, pro pedagogy a zástupce města setkání s važeckými přáteli.
Finační prostředky na zajištění celé akce byly získány z příspěvku Města Blatné, grantu Jihočeského kraje a podpory Obce Važec a její školy. Všem moc děkujeme.
V dalším roce plánujeme přijetí važeckých přátel u nás v Blatné.

Propojení portálů školy pod jedním přihlášením

Aktualizováno: 2019-10-15 19:41:51

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že naše škola začala využívat několik portálů pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči a žáky, nabízíme možnost sjednotit přihlášení pod jeden portál, ze kterého se následně jednoduše dostanete na portály další bez zadávání přihlašovacích údajů.
Přihlášení probíhá přes Školní program, ze kterého je možné jednoduchým proklikem přepnout do Stravy.cz (záložka OBĚD) a do Bakalářů (záložka ŽK).
Postup aktivace naleznete na odkazu: Nastavení propojení
Pak již můžete používat jen jediný portál, ze kterého se dostanete na veškeré informace, které vám škola předává.
Děkujeme vám za skvělou spolupráci pro zavádění komunikačních novinek do praxe. Věřím, že se s nimi rychle sžijeme a budou pro nás stejně přínosné, jako se již stal Školní program.

Projektový den - 100. výročí ČSR

Aktualizováno: 2019-10-15 19:41:45

V pátek před státním svátkem 28. října na naší škole proběhl projektový den - 100. výročí ČSR, ve kterém se žáci seznámili různou formou s událostmi vzniku samostatného Československa, s významnými osobnostmi,se státními symboly a dalším vývojem našeho státu.
Celá škola (žáci, učitelé) se oděla do národních barev.
Do projektu se postupně zapojili na různé úrovni všichni od prvních tříd.
Pro žáky 2. stupně byla připravena třídní soutěž. Nejlepší tři družstva dostala krásné dorty v národních barvách a s českým lvem, které upekla paní učitelka V. Šofrová. Pro všechny se staly dorty velkou motivací soutěžit. Vítězná družstva si na závěr dne svou odměnu opravdu vychutnala.
Děkujeme všem žákům za nadšení, s jakým se do dne zapojili. Věříme, že si odnesli nejen zajímavé zážitky, ale jistě i nové informace týkající se významné vývojové etapy našeho státu.
Všem pedagogům děkuji za přípravu všech aktivit a sladké odměny.
Dle ohlasů od dětí i pedagogů se všem sváteční den moc líbil.
Fotogalerie z projektového dne

Jihočeská hospodářská komora

Aktualizováno: 2019-10-15 19:40:58

Navázali jsme spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která realizuje projekt na podporu kariérního poradenství a volbu povolání žáků základních a středních škol.
Kariérní poradkyně s třídními učitelkami a zástupkyní Jč. hospodářské komory připraví exkurze do několik okolních podniků, kde se žáci seznámi s provozem a kde bude jim umožněno si některé pracovní aktivity i vyzkoušet.
V rámci návštěvy dostanou i informace, které vzdělání budou pro případnou profesi potřebovat.
Podrobnosti budou žáci získávat v průběhu posledních měsíců kalendářního roku 2018.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:50

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Přístup na třídní stránky

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:29

Pro žíky některých tříd paní učitelky zřídily třídní nebo informační webové stránky. Odkaz na ně najdete v sekci Třídy => Třídní stránky

Webové portály ve školní praxi

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:23

S koncem kalendářního roku jsme se rozhodli zpestřit žákům i pedagogům školní práci za pomoci portálů Proškoly.cz. Tuto nabídku mohou využít naši žáci i doma. Podrobné informace získají rodiče v sekci Informace pro rodiče -> Portál Proškoly.cz.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná